Protokół utylizacji wzór

Ilość pobrań pliku: 1194
Już teraz możesz pobrać plik protokół_utylizacji_wzór w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 28/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone. łączną kwotę zniszczonych towarów podpis osoby sporządzającej protokół. Pobierz darmowy wzór protokołu zniszczenia towaru w formacie PDF i DOCX. Do pobrania:.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, Jedna możliwość to przekazanie go do utylizacji.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Nazwa towaru. Cena jednostkowa. Ilość. Wartość towaru.Protokół zniszczenia jest konieczny we wszystkich przypadkach, gdy towar stracił swoją postać i nie nadaje się już do sprzedaży. Powodów takiego.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA. DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ. Komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek Zarządzeniem numer.PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.r. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA. dokumentacji niearchiwalnej zawierającej informacje niejawne. Komisja w składzie (imiona i nazwiska członków komisji):.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

Protokół zniszczenia dokumentów wzór doc

(miejscowość, data). PROTOKÓŁ. KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA. dokonała trwałego zniszczenia następujących rzeczy ( towarów , środków trwałych , wyposażenia):.doc): I stopnia. W uwagach należy podać, co zrobiono z materiałami (surowcami), które uległy zniszczeniu ( np. zgniłe ziemniaki zakopano itp.). Ewa Kępa – Sekretarz Gminy, 2. Maria Pezacka – Skarbnik Gminy, 3. Jakub Wojciechowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,Protokół Zniszczenia Akt. Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe członków. Zniszczenia ww. dokumentacji dokonano komisyjnie w dniu .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.

Protokół zniszczenia dokumentów pdf

z dnia 28 września 2017 r. (poz. 59). Załącznik nr 1. WZÓR. PROTOKOŁU OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA. ZATWIERDZAM.U. 2014 poz. 1037). Cechy formularza: Eksport do PDF. Eksport do XML. Płatny. ePUAP. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/WYCOFANIA TOWARÓW. nr…………….. Lp. Data. Wymienione towary uległy zniszczeniu/utracie na skutek.DUR POLSKIEJ · Cytowane przez 1 — 7) niszczeniu – rozumie się przez to zniszczenie dokumentacji w sposób. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik nr 6 do zarządzenia.dokonała oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w ilości ………………. m.b. i stwierdziła, że.

Protokół kradzieży towaru wzór

W naszym sklepie nastąpiła kradzież towaru. Została powiadomiona Policja, która wszczęła. Prezentujemy przykładowy wzór protokołu strat:.Upadek z półki, zalanie lokalu, niewłaściwy transport, kradzież, przeterminowanie – jest wiele sytuacji, w których może dojść do utraty bądź zniszczenia towaru.PROTOKÓŁ STRAT I ZNISZCZEŃ. sporządzony w dniu …. Komisja stwierdziła że niżej wymienione materiały/towary (przedmioty) zniszczone zostały na skutek:.PROTOKÓŁ LIKWIDACJI TOWARU. nr .…………. Towary zakupione w ramach prowadzonej działalności, wymienione w załączniku nr. 1 z racji niskiej jakości nie nadają. Druk Protokół zniszczenia jest dokumentem potwierdzającym fizyczną likwidację składników aktywów, które nie nadają się do użytku i mogą być przeznaczone.

Dodaj komentarz